Dolný Chotár


Prejdi na obsah

Odhlásenie

Občan > Ako vybaviť > Evidencia obyvateľov

Ohlásenie z trvalého pobytu:
Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady:
Platný občiansky preukaz ( príp. potvrdenie o OP vydané políciou )

Zrušenie trvalého pobytu:
Ohlasovňa pobytu trvalý pobyt zruší na základe
§ 7 496/2008 Z.z. o hlásení pobyt a registri obyvateľstva

a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených
skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného
alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného
súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,5a)
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu,
ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne
užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo
nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
g) ak budova zanikla.
Potrebné tlačivo k zrušeniu trvalého pobytu

Úvod | O obci | Samospráva | Občan | Civilná ochrana | Fotogaléria | Nájomné byty | Cintorín | Kontakt | Ochrana osobných údajov | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu